Barion Pixel

Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatkezelő és az adatkezelő célja

1.1. Az adatkezelő a Corvin Art 2. Bt. és a következő szerződéses partnerei: Király Fanni ev., Klapka Liza ev., Kis Csaba ev., Sipos Barbara ev., Üveges Mónika ev., Sipos Mariann ev., Asztalos Ádám ev., Turi Lilla ev., Rofusz Kinga ev., Royal Rocket Grafikai Stúdió Kft., Juhász Levente ev., Gulyás Lilla ev., Szinvai Dániel ev., Sásdi Laura ev., Árpás Renátó ev., Szőcs Eszter ev. (továbbiakban együtt: Adatkezelő). Az adatkezelés célja az Érintett és az Adatkezelő közti megbízási jogviszony (képzési szerződés) megkötése és fenntartása. Akkreditált felnőttképzés esetén az adatkezelés célja továbbá a jogszabályi adatszolgáltatási kötelezettség megtartása.

2. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés szabályait az Európai Parlament és a Tanács (eu) 2016/679 számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) határozza meg. Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) és c) pontja, amelyek szerint az adatkezelés jogszerű amennyiben az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, illetve az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tájékoztatom, hogy az akkreditált felnőttképzés vonatkozásában az adatkezelés jogszabályi jogalapja a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény (továbbiakban: felnőttképzési törvény), amely törvény az adatkezelés részletes szabályait is tartalmazza. Ezen törvény rendelkezéseitől az Adatkezelő nem tér el. Tájékoztatom, hogy a nem akkreditált képzések vonatkozásában az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja, amely szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél. Tájékoztatom, hogy az Adatkezelő a részére átadott személyes adatokat a képzési szerződés megkötésén és teljesítésén kívül más célra nem használja. Az átadott elektronikus levelezési címeket az Adatkezelő kizárólag az Érintett által választott képzéssel kapcsolatos információk, változások közlésére használja. A jelentkezéssel az Érintett jelen Adatvédelmi tájékoztató rendelkezéseit elfogadja, ezzel a fenti rendelkezéseken túl az adatkezelés jogalapja továbbá az Érintett hozzájárulása.

3. Az adatkezelés időtartama

Az akkreditált felnőttképzés vonatkozásában az Adatkezelő a személyes adatokat a felnőttképzési törvényben meghatározott ideig kezeli. A nem akkreditált képzések vonatkozásában az Adatkezelő a személyes adatokat a jogviszony (képzés) időtartama alatt kezeli. Az adatkezelési időtartam lejártát követően az Adatkezelő a személyes adatokat helyreállíttathatatlanul megsemmisíti.

4. Adattovábbítás

Az Adatkezelő a személyes adatokat kizárólag jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében továbbítja a Felnőttképzési Adatszolgáltatási Rendszert üzemeltető felnőttképzési államigazgatási szerv felé. Egyéb adattovábbításra nem kerül sor.

5. Az adatkezelő elérhetőségei

Bármely adatkezelésre vonatkozó kérdése esetén az érintett az alábbi elérhetőségeken éri el az Adatkezelőt:

Név: Csuka Lili
Postacím: 1111 Vak Bottyán 3. fsz. Budapest
E-mail cím: corvinrajziskola@gmail.com
Telefonszám: 06706091801

6. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Érintett kérelmezheti az Adatkezelőtől tájékoztatás nyújtását, a személyes adatai törlését, helyesbítését vagy zárolását, illetve az adatkezelés ellen tiltakozhat is. Amennyiben az adatkezelést sérelmesnek véli, kártérítésre vagy sérelemdíjra tarthat igényt, bírósághoz fordulhat, felügyeleti hatósági eljárást kezdeményezhet, valamint panaszt tehet az Adatkezelőnél.

Az adatkezelést felügyelő hatóság:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu